Konferencen 2019

Konferencen 2019 2019-12-10T10:47:54+00:00

Oplæg på konferencen 2019:

Domfældte Udviklingshæmmede – Data og fortællinger – SE SLIDES HER

Foråret 2018 blev rapporten Domfældte Udviklingshæmmede- Data og fortællinger udgivet af Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD, Region Midtjylland. Forfatteren Anders Gimbel har blandt andet set på opvækst- og levevilkår for den gruppe domfældte udviklingshæmmede borgere, som Specialområdet giver tilbud til. Noget af det, der springer i øjnene, er blandt andet de meget belastede opvækstvilkår borgerne har været udsat for. Belastede vilkår der ikke kun har kendetegnet den biologiske familie, men også de efterfølgende vilkår under offentlig omsorg, hvor tilbuddene til barnet ofte har været præget af mange skift.
Et andet opmærksomhedspunkt er, at der har været et kendskab mellem den udviklingshæmmede gerningsmand og offeret, modsat den øvrige befolkning, hvor den overvejede del af voldskriminaliteten er begået mod ukendte ofre.

Anders Gimbel er socialfaglig konsulent i Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD, Region Midtjylland.


  • Anders Gimbel

Foranstaltninger og domstyper til udviklingshæmmede – SE SLIDES HER

Hvilke typer af foranstaltning, domstolene idømmer kriminelle udviklingshæmmede og forskellene foranstaltningerne imellem, vil blive gennemgået, ligesom oplægget vil berøre længstetider, og hvornår der er grund til skærpelse, lempelse, ophævelse eller forlængelse af en foranstaltning.

Oplægget vil tillige orientere om sidste nye udvikling på området, herunder en ny type foranstaltning til personkredsen i straffelovens § 69, der søger at forene det kommunale socialpædagogiske arbejde med Kriminalforsorgens kriminalpræventive indsats.

Nana Kryger la Cour, cand. jur., anklager ved Statsadvokaten i København og Malene Christensen, ph.d. jur. i strafferet, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg.

Begge har ansvaret for foranstaltningssager ved statsadvokaturerne, og behandler herunder indstillinger fra politikredsene om særforanstaltninger og tiltalefrafald, samt fører kontrol med igangværende foranstaltninger, herunder behandler udgangsansøgninger til anbringelsesdømte. Som fagansvarlige deltager de tillige i samarbejdsfora og projektarbejde på området for psykisk afvigende kriminelle, ligesom de underviser såvel internt i Anklagemyndigheden som eksternt i emner med relation til området.


  • Nana Kryger la Cour

  • Malene Christensen

Om domstolenes opgaver i sager med udviklingshæmmede lovovertrædere v/ dommer Tine Rud, Retten i Aarhus. (Oplægget blev holdt uden slides).

Hør en dommer fortælle om sit arbejde med de sager, hvori mennesker med udviklingshæmning indgår. Hvilke love er de gældende? Hvilke hensyn tages?


Specialiseret misbrugsbehandling til udviklingshæmmede med et misbrug – SE SLIDES HER

Der er lige så mange alkoholmisbrugere blandt mennesker med udviklingshæmning som i resten af befolkningen. Men de får sjældent en kvalificeret behandling for deres misbrug. Det er ofte en stor faglig udfordring at yde den bedste støtte til udviklingshæmmede med et misbrug. Dels grundet deres nedsatte psykiske funktionsevne og dels grundet manglende viden blandt medarbejdere og behandlingstilbud. Undersøgelser viser, at borgere med nedsat psykisk funktionsevne ikke profiterer af den traditionelle misbrugsbehandling, samtidigt med at de ofte bliver afvist af det etablerede behandlingssystem, da de har vanskeligt ved at indgå i den type behandling, der tilbydes. Den manglende viden kan betyde, at borgerne mødes med en konfronterende, styrende, straffende og korrigerende tilgang, som igen fører til konflikter mellem borgere og medarbejdere.

 Helle M. Madsen, behandlingsmedarbejder og Trine Frellsen, behandlingsmedarbejder, VAMiS vil holde et oplæg om hvorfor det er vigtigt med en specialiseret misbrugsbehandling til denne målgruppe samt tale om tilgang og erfaringer i arbejdet med udviklingshæmmede og misbrug.

VAMiS – VAMiS er Aalborg Kommunes Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper – det vil sige borgere med psykiske funktionsnedsættelser.


  • Trine Frellsen

  • Helle M. Madsen

Pædagogisk tilrettelæggelse og etik i arbejdet med udviklingshæmmede med dom – SE SLIDES HER

Bakkebo er et botilbud for udviklingshæmmede med dom til anbringelse. Beboerne på Bakkebo har typisk dom for personfarlig kriminalitet som brandstiftelse, vold, sædelighedsforbrydelser eller manddrab. Beboerne er typisk udviklingshæmmede med IQ mellem 40-70. Endvidere har de ofte tillægsdiagnoser som autisme, føtal alkoholsyndrom eller psykiatriske udfordringer. Derfor bliver tilrettelæggelse af den pædagogiske indsats ofte meget individuel og med mange facetter.

Oplægsholderne vil i deres oplæg komme ind på hvordan de på Bakkebo arbejder med etik i forholdt til udtalelser til myndigheder og til samråd, brugerinddragelse, beboernes forståelse af egen situation, samarbejde med pårørende, Gentle Teaching, dokumentation, sprog, magt og dilemmaer som f.eks serviceloven versus straffeloven.

Oplægsholdere fra Bakkebo:
Lea Fauerby, afdelingsleder, Lotte Pedersen, afdelingsleder & Rasmus  Linnemann Johansson, tilbudsleder


  • Rasmus Linnemann Johansson