Konferencen 2018

Konferencen 2018 2019-12-10T10:52:18+00:00

Oplæg på konferencen 2018:

Mentalerklæringer – udviklingshæmmede fejlbedømmes
v/ Jens Lund – Se slides her

Mentalerklæringer i Danmark er ofte af dårlig kvalitet, når det drejer sig om undersøgelser af udviklingshæmmede, da en del af erklæringerne er foretaget af læger uden særlig klinisk erfaring med denne målgruppe. Anvendelsen af diagnosen mental retardering volder vanskeligheder, især fordi man er tilbøjelig til alt for enøjet at kigge på IQ-værdien ved testning med WAIS IV. Dette resulterer i mange forkerte domme.
De nyeste tal fra Retslægerådets materiale vedr. udviklingshæmmede gennemgås.

Jens Lund er ansat i Retslægerådet og medlem af Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i Region Nordjylland.

  • Jens Lund

Erfaringer med psykoterapi med udviklingshæmmede lovovertrædere
v/ Peter Langdon – Se slides her

Peter Langdon har i sin forskning og i sit kliniske arbejde fokus på udviklingen og evalueringen af psykoterapi og behandlingssystemer for mennesker med udviklingshæmning, inklusiv de der kommer i berøring med retsvæsenet.  I sit oplæg vil han fokusere på terapi og behandling af udviklingshæmmede lovovertrædere.

Peter Langdon er professor i klinisk psykologi og retspsykologi på Tizard Centre, University of Kent.  Han er tilmed “Honorary Consultant Clinical and Forensic Psychologist”, og arbejder i behandlingssystemet med betjening af mennesker med udviklingshæmning og andre udviklingshandicap.  Peter har taget sin bachelor på Memorial University of Newfoundland, Canada, og har færdiggjort sin kandidatgrad i Klinisk psykologi på Institute of Psychiatry, King’s College, London som Lord Rothermere Fellow.  Herefter har han gennemført en PhD på Tizard Centre som forsker på the National Institute for Health Research.

  • Peter Langdon

Samrådene vedr. voksne udviklingshæmmede lovovertrædere
v/ Anne Marie Thyrring – Se slides her

Anne Marie Thyrring vil med udgangspunkt i ”Samrådet vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere i Østjylland” fortælle hvordan historikken omkring samrådsarbejdet i denne del af landet har været, og hvordan samrådet konkret arbejder i dag.

Anne Marie Thyrring er cand.jur. fra Aarhus Universitet og har siden 2003 arbejdet med udviklingshæmmede lovovertrædere. Hun var medlem af Samrådet vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Aarhus Amt som samrådsmedlem og er nu formand for Samrådet vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Østjylland. Herudover arbejder hun som jurist i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune, hvor hun primært rådgiver inden for voksenområdet.

  • Anne Marie Thyrring

Den gode udtalelse
v/ Nana Kryger la Cour og Malene Christensen – Se slides her

Når en udviklingshæmmet er idømt en særforanstaltning, forlader Anklagemyndigheden sig i vidt omfang på en udtalelse fra kommunen eller Samrådet, når det skal besluttes, om den pågældende foranstaltning skal fortsætte, ændres eller ophæves. Dette er også ofte gældende, hvis den pågældende begår ny kriminalitet. Derfor er det af stor betydning, at udtalelsen indeholder det, der er relevant for det, den skal bruges til. To praktikere gennemgår i hvilke situationer, der er behov for en udtalelse, hvordan den bruges, hvad den bør indeholde, og hvordan tilsynsmyndigheden kan sikre den fornødne kvalitet i udtalelsen.

Nana Kryger la Cour, cand. jur., anklager ved Statsadvokaten i København og Malene Christensen, ph.d. jur. i strafferet, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg. Begge har ansvaret for foranstaltningssager ved statsadvokaturerne, og behandler herunder indstillinger fra politikredsene om særforanstaltninger og tiltalefrafald, samt fører kontrol med igangværende foranstaltninger, herunder behandler udgangsansøgninger til anbringelsesdømte. Som fagansvarlige deltager de tillige i samarbejdsfora og projektarbejde på området for psykisk afvigende kriminelle, ligesom de underviser såvel internt i Anklagemyndigheden som eksternt i emner med relation til området.

  • Nana Kryger La Cour

  • Malene Christensen

 Seksuelt bekymrende og krænkende adfærd hos børn og unge med udviklingshæmning
v/ Mimi Strange og Sarah Bonnemann Egebæk – Se slides her

En betragtelig del af de børn og unge der henvises til Januscentret for seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor andre børn er selv udviklingshæmmede. Samplet beskrives udfra såvel data som klinik. Jo tidligere børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd opdages, jo bedre er mulighederne for at forebygge udvikling af krænkende adfærd og forebygge overgreb mod børn.

Mimi Strange er klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision. Direktør for Januscentret. Forfatter til diverse artikler og bøger om seksuelle overgreb, foredragsholder, supervisor mv.
Sarah Bonnemann Egebæk er psykolog på Januscentret.

Se særligt: Børn og seksualitet (Stevnhøj og Strange) Hans Reitzels Forlag 2016.

  • Mimi Strange

Grænsesætning: Personalets påvirkning i grænseoverskridende adfærd
v/ Unnur Vestergaard – Se slides her

Det pædagogiske personale kan ofte opleve at stå i svære og grænseoverskridende situationer med borgere med udviklingshæmning, der har fået en dom. Konsekvenserne og eftervirkningerne af disse situationer kan være vanskelige og risikofyldte for begge parter at håndtere i det fortsatte arbejde. Derfor er det en essentiel del af den pædagogiske praksis at kunne analysere og håndtere såvel borgernes som medarbejdernes adfærd og reaktioner før, under og efter en udfordrende situation. Oplægsholderen vil komme med sine bud på, hvad der er vigtigt at bringe i spil for at kvalificere medarbejdere og ledelse til at kunne håndtere disse komplekse behandlingsopgaver, hvor medarbejdere får udfordret deres grænser i det pædagogiske arbejde.

Unnur Vestergaard er autoriseret psykolog og har siden 1990 brugt en stor del af sit arbejdsliv på rådgive institutioner for mennesker med udviklinghæmning. Hun er en erfaren supervisor og underviser, der gennem sin karriere i bl.a. Aarhus Amt, på Psykiatrisk Hospital i Risskov og hos Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland har bidraget til løsningen af de mest udfordrende pædagogiske opgaver i både børne- og voksenregi.
Unnur arbejder nu som som selvstændig Brobyggende Psykolog, hvor hun stiller skarpt på at analysere svære pædagogiske problemstillinger i skæringspunktet mellem det organisatoriske og kliniske felt. Hun er desuden psykologisk konsulent for Samrådet vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere i Østjylland.

  • Unnur Vestergaard