De er kyndige i oligofrenipsykiatri

Her er du: | De er kyndige i oligofrenipsykiatri

Holstebro har styr på de udviklingshæmmede med psykiske lidelser

– Af journalist Mette Egelund Olsen

Holstebro Kommune er en af regionens få kommuner, der seriøst har taget sundhedsaftalens målsætning om oligofrenipsykiatriske kyndige medarbejdere til sig og har etableret Team for oligofrenipsykiatrikyndige. Og nu er det faktisk så etableret, at de også gerne vil vejlede andre kommuner og delagtiggøre dem i deres erfaringer.
Det har ifølge Marie Ganer Jensen, udviklingskonsulent i Socialafdelingen i Holstebro Kommune, været en lang proces med at få den særlige del af sundhedsaftalen, der skulle sætte fokus på målgruppen med udviklingshæmning og psykiske lidelser, effektueret. Alle kommuner skulle ifølge sundhedsaftalen gøre sig nogle tanker omkring dette særlige område. Der var altså ikke en decideret vejledning til, hvordan det skulle gøres. Men Holstebro Kommune fandt en måde.
Team for oligofrenipsykiatrikyndige er sammensat af fire medarbejdere og en koordinator fra Socialafdelingen i Holstebro Kommune. De har hver deres faglighed og er arbejdsmæssigt tilknyttet Socialafdelingen. Teamet er sammensat, så det har både sundhedsfaglige og psykologiske kompetencer og den nødvendige viden om pædagogiske tilgange og psykiske lidelser og symptomer. Desuden har flere et indgående kendskab til målgruppen og er tæt forbundet med den pædagogiske praksis og hverdag på bosteder og dagtilbud for målgruppen.
Baggrunden for oprettelsen er som sagt sundhedsaftalen samt et overordnet ønske om at opprioritere og udvikle indsatsen overfor borgere, der både har udviklingshæmning og psykiatriske symptomer. I teamet er der foruden koordinator og funktionsleder Henrik Lindberg også en psykolog, en sygeplejerske, en pædagog og en ergoterapeut.

Et unikt team

Teamet skal udbrede viden om oligofrenipsykiatri i relevante tilbud og medvirke til at forebygge, at borgere udvikler psykiatriske problemstillinger i tillæg til udviklingshæmningen. I sager, hvor der er mistanke om psykisk sygdom, kan temaet bidrage med screening, rådgivning og hjælp til eventuel viderehenvisning til regionspsykiatrien.
”Vores måde er helt unik, fordi vi er mere end bare afklaring og henvisning. Vi vil være skarpe på, om det er indenfor målgruppen. Måske skal den pædagogiske tilgang justeres før, regionspsykiatrien kontaktes. For er det oligofrenipsykiatri eller ej? Er det måske en forstoppelse, der gør, at adfærden ændrer sig? Eller er det psykiatri? Det er vigtigt at understrege, at vi ikke skal være et alternativ til psykiatrien. Men psykiatrien får mange henvisninger, der ikke er psykiatri. Og hvis det ikke er en af de borgere, der skal henvises til psykiatrien, skal de anvises pædagogisk praksis. Vi kunne i teorien trække os, hvis det ikke er psykiatri, men vi vil gerne give sparring. Så vi har gjort tilbuddet bredere, ligesom vi også er åbne overfor andre kommuner, der ikke har den fornødne viden. Der stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed. Vi er nemlig ikke mere i øvefasen. Vi er i gang. Nu går vi fra at være en ide og tanke til der, hvor vi skal være,” siger Henrik Lindberg.
Teamet mødes i en erfagruppe for at vende sagerne og planlægge det videre forløb. Der er altid to koblet på de enkelte sager i forbindelse med afklaring, støtte og eventuelle udredningsforløb. Men der kan godt rokeres mellem de to, hvis der er behov for det. Man ved ikke, hvem det er, der kommer ud. Men det er altid de rette.
”Vores team er sat sammen efter, hvad det er for problemstillinger, vi vil møde. Vi har valgt tværfagligheden. Vi skal ikke kunne det samme,” siger Henrik Lindberg, der til daglig og udover sit arbejde som koordinator i teamet er funktionsleder på Hyldgården og dagtilbuddet Multihuset.
Når man henvender sig til teamet, sender Henrik Lindberg en henvendelsesblanket ud. Det er den hurtige indgang og et skema, der spørger ind til de ændringer, man har observeret, og hvad det er, man vil opnå, og hvorfor man tror, det rammer teamet. Det tager 15 minutter at udfylde.
I øjeblikket arbejder medarbejderne cirka tre timer om ugen i teamet. Det er muligt at opruste. Det kræver selvfølgelig fleksibilitet fra den pågældendes arbejdssted.

Knyttet til det daglige

”Det er vigtigt med teamets tilknytning til den daglige praksis, og at de har kollegaer og dermed faglig sparring. Det vi møder rundt om i kommunen er spørgsmål som ”hvad pokker skal vi gøre?” Det er den manglende tilgang, der virker, de efterspørger. Og hvordan støtter vi pædagogisk fagligt op om denne borger, der måske har været i kontakt med regionspsykiatrien. De skal vide, hvad kendetegner de psykiske lidelser, når mennesket er udviklingshæmmet. For det kan være svært at se, om det er f.eks. er skizofreni, hvis vedkommende ikke har et sprog. Vi kan være et supplement til regionspsykiatrien, men som sagt ikke et alternativ. Ofte kører det godt med regionspsykiatrien, men de kommer jo ikke altid med pædagogiske anvisninger. Og der kan vi komme på banen,” siger Henrik Lindberg og tilføjer, at teamet også kan tilbyde psykologsamtaler. Det har selvfølgelig en pris. Selve afklaringen koster dog ikke noget – altså henvisningsskemaet og teamets vurdering om de tager opgaven.
”Man skal selvfølgelig have en forventning om, at det er psykiatri, det handler om, når man henvender sig, og hvis det ligner, kigger vi på det. Vi har tidligere ikke haft samme opmærksomhed på området. At f.eks. sorg kan have en voldsom psykisk virkning, og hvordan kan man uden sprog bearbejde sorg? Eller er det skizofreni eller ondt i maven ved udadreagerende adfærd? Vi formidler også viden til personalegruppen. Hvordan man kan forebygge det, og hvordan forskellige ting kan påvirke borgeren. Vores sygeplejerske kan f.eks. fortælle om de forskellige diagnoser og deres udtryk. Vi kan også formidle viden om, hvordan man skaber det rette arousal-miljø og konflikthåndtering. Det er nemlig vigtigt, at det forebyggende og oplysende perspektiv også er med,” fortæller Henrik Lindberg, der er stolt af teamet, der blev samlet i marts måned sidste år, og ser frem til, at der nu sættes spot på oligofrenipsykiatrien.

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

 

 

By | 2018-02-19T08:32:27+00:00 19. feb. 2018|0 Kommentarer